Kerala Home - മലയാളം - Mangalam - തൊഴിൽരംഗത്ത് സമഗ്രമാറ്റം ; പുതുക്കിയ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ ഈ മാസം പുറത്തിറക്കും

തൊഴിൽരംഗത്ത് സമഗ്രമാറ്റം ; പുതുക്കിയ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ ഈ മാസം പുറത്തിറക്കും


14 January 2021 08:02

Mangalam Malayalam news, തൊഴിൽരംഗത്ത് സമഗ്രമാറ്റം ; പുതുക്കിയ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ ഈ മാസം പുറത്തിറക്കും
.
തൊഴിൽരംഗത്ത് സമഗ്രമാറ്റം ; പുതുക്കിയ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ ഈ മാസം പുറത്തിറക്കും. This article is published at 14 January 2021 08:02 from Mangalam malayalam Newspaper, click on the read full article link below to see further details.


Read Full Article on Mangalam >>

Tags : തൊഴിൽരംഗത്ത്, സമഗ്രമാറ്റം, പുതുക്കിയ, തൊഴിൽ, നിയമങ്ങൾ, മാസം, പുറത്തിറക്കും